Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden bestaan uit Leveringsvoorwaarden en een Privacyverklaring.

Leveringsvoorwaarden

Inleiding
Dit zijn onze Leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website SLBdiensten.nl. De af te sluiten licentieovereenkomst, waar deze Leveringsvoorwaarden als bijlage zijn toegevoegd prevaleert boven deze Leveringsvoorwaarden.

Artikel 1.     Begrippen
1.1 Instelling: de Nederlandse onderwijs- of onderzoeksinstelling of de daarmede voor de Overeenkomst gelijkgestelde (buitenlandse) instelling.
1.2 Overeenkomst: de onderhavige overeenkomst.
1.3 Leveringsvoorwaarden: de onderhavige Leveringsvoorwaarden.

Artikel 2.    Toepasselijkheid Leveringsvoorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van SLBdiensten zijn de Leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Instelling in haar opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Leveringsvoorwaarden, zijn deze voor SLBdiensten slechts bindend indien en voor zover deze door SLBdiensten uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3.    Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Instelling van het aanbod van SLBdiensten en het voldoen aan de daarbij door SLBdiensten gestelde voorwaarden.
3.2 Indien Instelling het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SLBdiensten onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Instelling de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Instelling onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft SLBdiensten het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat zij de correcte gegevens heeft ontvangen.
3.4 Indien Instelling voor de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst op een website anders dan SLBdiensten.nl komt zijn de leveringsvoorwaarden en privacy verklaring van deze derde website van toepassing in plaats van de Leveringsvoorwaarden van SLBdiensten.nl.

Artikel 4.    De Overeenkomst
4.1 SLBdiensten verkrijgt haar inkomsten hoofdzakelijk uit licenties maar ook uit, onder andere, de levering van diensten en hardware.
4.2 Op basis van een licentie is het Klant toegestaan om software en licenties onder haar Gebruikers te verspreiden. Een Overeenkomst is nodig om een licentie te verkrijgen.

Artikel 5.    Aansprakelijkheid
5.1 De totale aansprakelijkheid van SLBdiensten jegens Instelling wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer echter meer bedragen dan 25.000 euro.
5.2 Aansprakelijkheid van SLBdiensten jegens Instelling voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5.3 Buiten de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op SLBdiensten jegens Instelling geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SLBdiensten.
5.4 De aansprakelijkheid van SLBdiensten jegens Instelling wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Instelling SLBdiensten onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SLBdiensten ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SLBdiensten in staat is adequaat te reageren.
5.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Instelling de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SLBdiensten meldt.
5.6 In geval van overmacht is SLBdiensten niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Instelling ontstane schade.

Artikel 6.    Persoonsgegevens
6.1 Indien Instelling persoonsgegevens doorgeeft aan SLBdiensten, vallen zowel Instelling als SLBdiensten onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij volgens de terminologie van die wet Instelling de 'verantwoordelijke' vormt en SLBdiensten de 'bewerker'.
6.2 Op grond van de Wbp (art. 14) dienen verantwoordelijke en bewerker een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de door Instelling dan wel SLBdiensten uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Bij gebreke van een nadere expliciet overeengekomen 'bewerkersovereenkomst', zullen de bepalingen in dit artikel gelden als een overeenkomst in de zin van de Wbp.
6.3 SLBdiensten zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de infrastructuur van SLBdiensten bevinden.
6.4 SLBdiensten staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van SLBdiensten, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Instelling de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Instelling.
6.5 Instelling staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in de infrastructuur van SLBdiensten.
6.6 Indien Instelling in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in de infrastructuur van SLBdiensten dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal SLBdiensten daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 7.    Slotbepalingen
7.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin SLBdiensten gevestigd is.
7.3 Indien een bepaling in deze Leveringsvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Leveringsvoorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
7.4 Alle prijzen en teksten op deze website zijn onder voorbehoud van kennelijke typ- of programmeerfouten.

 

Privacyverklaring

Voor SLBdiensten.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Wij zijn op grond van voornoemde wet de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.  Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2012.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt met als doel  bestellingen, die via SLBdiensten.nl zijn geplaatst, te verwerken. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van de bij ons van u bekende (persoons-)gegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens onderaan dit document.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere uw persoonsgegevens. Wij maken hiervoor gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd.

Email en nieuwsbrief
Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden u tevens een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Tevens kan deze nieuwsbrief ook informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten.  Uw emailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. De toestemming geeft u door bij het registreren het hokje aan te vinken.  Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich ook weer kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, tenzij u daar expliciete toestemming voor hebt gegeven.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden verder door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker mee stuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

servicedesk@SLBdiensten.nl

of per post aan:

SLBdiensten
Postbus 58003
1040 HA  Amsterdam