Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden bestaan uit Leveringsvoorwaarden en een Privacyverklaring.

Leveringsvoorwaarden

Inleiding
Dit zijn onze Leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website SLBdiensten.nl. De af te sluiten licentieovereenkomst, waar deze Leveringsvoorwaarden als bijlage zijn toegevoegd prevaleert boven deze Leveringsvoorwaarden.

Artikel 1.     Begrippen
1.1 Instelling: de Nederlandse onderwijs- of onderzoeksinstelling of de daarmede voor de Overeenkomst gelijkgestelde (buitenlandse) instelling.
1.2 Overeenkomst: de onderhavige overeenkomst.
1.3 Leveringsvoorwaarden: de onderhavige Leveringsvoorwaarden.

Artikel 2.    Toepasselijkheid Leveringsvoorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van SLBdiensten zijn de Leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Instelling in haar opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Leveringsvoorwaarden, zijn deze voor SLBdiensten slechts bindend indien en voor zover deze door SLBdiensten uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3.    Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Instelling van het aanbod van SLBdiensten en het voldoen aan de daarbij door SLBdiensten gestelde voorwaarden.
3.2 Indien Instelling het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SLBdiensten onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Instelling de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Instelling onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft SLBdiensten het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat zij de correcte gegevens heeft ontvangen.
3.4 Indien Instelling voor de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst op een website anders dan SLBdiensten.nl komt zijn de leveringsvoorwaarden en privacy verklaring van deze derde website van toepassing in plaats van de Leveringsvoorwaarden van SLBdiensten.nl.

Artikel 4.    De Overeenkomst
4.1 SLBdiensten verkrijgt haar inkomsten hoofdzakelijk uit licenties maar ook uit, onder andere, de levering van diensten en hardware.
4.2 Op basis van een licentie is het Klant toegestaan om software en licenties onder haar Gebruikers te verspreiden. Een Overeenkomst is nodig om een licentie te verkrijgen.

Artikel 5.    Aansprakelijkheid
5.1 De totale aansprakelijkheid van SLBdiensten jegens Instelling wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer echter meer bedragen dan 25.000 euro.
5.2 Aansprakelijkheid van SLBdiensten jegens Instelling voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5.3 Buiten de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op SLBdiensten jegens Instelling geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SLBdiensten.
5.4 De aansprakelijkheid van SLBdiensten jegens Instelling wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Instelling SLBdiensten onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SLBdiensten ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SLBdiensten in staat is adequaat te reageren.
5.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Instelling de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SLBdiensten meldt.
5.6 In geval van overmacht is SLBdiensten niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Instelling ontstane schade.

Artikel 6.    Persoonsgegevens
6.1 Indien Instelling persoonsgegevens doorgeeft aan SLBdiensten, vallen zowel Instelling als SLBdiensten onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarbij volgens de terminologie van die wet Instelling de 'verantwoordelijke' vormt en SLBdiensten de 'bewerker'.
6.2 Op grond van AVG dienen verantwoordelijke en bewerker een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de door Instelling dan wel SLBdiensten uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Bij gebreke van een nadere expliciet overeengekomen 'bewerkingsovereenkomst', zullen de bepalingen in dit artikel gelden als een overeenkomst in de zin van de AVG.
6.3 SLBdiensten zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de infrastructuur van SLBdiensten bevinden.
6.4 SLBdiensten staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van SLBdiensten, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Instelling de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Instelling.
6.5 Instelling staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in de infrastructuur van SLBdiensten.
6.6 Indien Instelling in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de AVG, gegevens die zijn opgeslagen in de infrastructuur van SLBdiensten dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal SLBdiensten daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 7.    Slotbepalingen
7.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin SLBdiensten gevestigd is.
7.3 Indien een bepaling in deze Leveringsvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Leveringsvoorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
7.4 Alle prijzen en teksten op deze website zijn onder voorbehoud van kennelijke typ- of programmeerfouten.

Privacyverklaring

28 februari 2019

SLB Diensten BV is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop SLB Diensten BV persoonsgegevens verwerken van klanten en gebruikers van onze digitale diensten en websites.

SLBdiensten BVverwerkt persoonsgegevens op drie gronden:

• Uitvoering van de overeenkomst;
• Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
• of voor de gevallen waarin u toestemming geeft. 

Wanneer en waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

  • Wanneer u producten en/of diensten afneemt.
  • Wanneer u contact heeft via telefoon, mail, social media of websites
  • Wanneer u toestemming heeft gegeven
  • Voor de uitvoering en voorbereiding van overeenkomst(en) en financiële afwikkeling hiervan. Wanneer een andere partij de levering uitvoert, verstrekken wij alleen noodzakelijke persoonsgegevens aan deze partij.
  • Wanneer u via SLB Diensten BV een licentie afsluit om u te kunnen informeren over de mogelijke licentiewijzigingen
  • Voor (interne) analyses marktonderzoek, statistische doeleinden en procesverbetering
  • Om klanten/gebruikers/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden.

Hoe lang bewaart SLB Diensten BV uw gegevens?

SLB Diensten BV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Dat kan onder andere via ‘Mijn SLBdiensten’. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die SLB Diensten BV verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens bij SLB Diensten BV laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij SLB Diensten BV.

Wijzigingen 

SLB Diensten BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Slim een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Slim uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), of in nieuwsbrieven. 

Contact 

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten, gebruikers van onze diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden SLB Diensten BV zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is SLB Diensten BV gevestigd

Hebt u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: SLB Diensten BV t.a.v. de Privacy Officer, Postbus 58003, 1040 HA Amsterdam of e-mail: privacy@slbdiensten.nl.

Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens.

Als u van mening bent dat SLB Diensten BV niet goed omgaat met uw persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij SLB Diensten BV. Wanneer u van mening bent dat SLB Diensten BV niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

De uitgebreide versie van dit privacystatement vindt u hier.